Vanliga arbetsmiljöproblem på kontor – och hur du undviker dem

Back,Pain,Bad,Posture,Woman,Sitting,In,Office

Ordet ergonomi får dig kanske att tänka på höj- och sänkbara skrivbord, terminalglasögon, specialanpassade stolar och pilatesbollar. Men faktum är att det krävs mer än så för att skapa en bra arbetsmiljö. Så här undviker ni några av de vanligaste arbetsmiljöproblemen i kontorsmiljö.

De flesta förknippar begreppet ergonomi med den fysiska arbetsmiljön, som kontorsstol, dator, skrivbord, mus och tangentbord. Men i begreppet ergonomi ingår även den psykosociala arbetsmiljön, som till exempel innefattar stress, enformighet, variation, sociala relationer, ansvar, inflytande och trygghet. Wellr är ett verktyg som hjälper dig som arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön utifrån båda aspekterna – nedan är några konkreta tips på hur ni kan jobba med just den psykosociala arbetsmiljön på kontoret.

Regelbunden utvärdering. För att veta om det förekommer problem som rör den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att regelbundet utvärdera den. Vi på Wellr brukar arbeta med en djupanalys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ofta gör vi den stora analysen en gång per år, och pulsmätningar emellanåt för att utvärdera förändringar. Då skapas en tydlig bild över vilka områden som klassas som riskområden inom verksamheten. Ibland finns det inte en enkel lösning som förändrar situationen helt, men genom att vara medveten om riskerna kan vi arbeta för att åstadkomma en långsiktig förändring. Ibland krävs det hjälp av externa aktörer som exempelvis Företagshälsovården.

Vardagsmotion. Det finns forskning som talar för att så många som 45 procent av den arbetsföra befolkningen har för dålig syreupptagningsförmåga för att orka att arbeta åtta timmar om dagen. Om vi kan inspirera till ökad vardagsmotion och fysisk aktivitet kommer vi att skapa synergieffekter inom flera andra hälsoområden. Det leder till exempel till både ökad tålighet för stresspåslag och mindre smärta i kroppen. En fysiskt aktiv person klarar också av en sämre ergonomi under längre tid innan hen upplever smärta – så ta ordentligt med pauser och satsa gärna på någon form av kontorsgymnastik som ökar cirkulationen och syresätter muskler som ofta annars drabbas av mjölksyra.

Inkluderande ledarskap. För att människor ska trivas på jobbet är det viktigt att vara lyhörd som chef, men också att försöka bidra till att öka stämningen och det sociala samspelet mellan kollegor. Det finns en mängd olika sätt att göra detta på men det viktigaste är att alla känner sig inkluderade och delaktiga. På Wellr använder vi oss av olika typer av utmaningar som redan finns i systemet, som att tillsammans med en kollega öva på att ge positiv feedback till andra kollegor under en månads tid.

När ni arbetar mot en mer hälsofrämjande arbetsplats på kontoret är det viktigt att arbeta efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet, som innebär att man ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön kontinuerligt under året. Dokumentation är viktigt – så glöm inte att dokumentera allt ni gör, har gjort och ska göra i framtiden.