Integritetspolicy

Vem ansvarar för mina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Wellr AB, org nr 556857-1995, med adress Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm.

Vart kan jag ställa frågor om hanteringen av mina personuppgifter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@wellr.se

Vilka kan komma att vara mottagare av mina personuppgifter?
Wellr anlitar s.k. personuppgiftsbiträden för att hantera drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar samt för att skicka ut nyhetsbrev. Dessa personuppgiftsbiträden kan komma i kontakt med dina personuppgifter och är bundna vid avtal att endast hantera dessa enligt våra instruktioner. Vi ställer höga krav på säkerhet och sekretess för dina personuppgifter och kontrollerar regelbundet att våra personuppgiftsbiträden lever upp till dessa krav.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till en myndighet om vi är skyldig att göra detta enligt lag eller vid misstanke om brott.

Kommer ni att överföra mina personuppgifter tredje land?

Uppgifterna överförs inte till tredje land.

Vilka är mina rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan alltid kontakta oss och få tillgång till dessa personuppgifter i form av ett registerutdrag som anger ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, vart vi fått personuppgifterna från och huruvida det förekommer något automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna. Tänk på att om du begär tillgång så kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att begära att få dem rättade. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du själv kommer att kunna ändra de flesta av dina personuppgifter direkt genom Mina sidor.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få dina sparade personuppgifter raderade. Tänk på att du själv kan radera alla dina sparade personuppgifter hos Wellr genom att gå in på Mina sidor och radera din profil. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran till radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt att invända mot viss behandling
I de fall vi använder s.k. berättigat intresse som laglig grund för behandling har du rätt att invända mot behandlingen. Efter sådan invändning måste vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke
I de fall vi använder ditt samtycke som laglig grund för behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Tänk på att om du återkallar ditt samtycke så kan detta, beroende på ändamålet för behandlingen, påverka din tillgång till tjänsterna på www.wellr.se.

Rätt att slippa direktmarknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringstjänster som följer av att du aktivt valt att söka upp oss för att veta mer om våra tjänster eller som följer av användningen av våra tjänster, t.ex. produktrekommendationer, erbjudanden och liknande på Mina sidor, räknas inte som direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
I de fall vi använder ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig som laglig grund för behandling har du rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till dem.