Alternativ till traditionell friskvård och friskvårdsbidrag

wellr-springa_1826x1006_a37d2c494bff791d8989e2412ee35609

Det mest effektiva sättet att förbättra hälsan på arbetsplatsen är att förebygga ohälsa i ett tidigt skede istället för att rehabilitera. Friskvårdsbidraget är ett sätt för arbetsgivaren att arbeta förebyggande mot ohälsa utan att behöva betala skatt. Men är det verkligen effektivt? Wellr erbjuder istället digital friskvård, som kan fånga upp de personer som inte utnyttjar det klassiska friskvårdsbidraget.

Friskvård innebär åtgärder som stimulerar en person till att ta eget initiativ för att förbättra sin hälsa. Och i begreppet hälsa innefattas mycket mer än bara träning; det kan handla om att förbättra sina kostvanor, sömnmönster, förmågan att hantera stress eller att sluta röka. Många arbetsgivare anser att de har gjort tillräckligt när de väljer att ge ut ett generöst friskvårdsbidrag. Men undersökningar tyder på att nästan 40 procent av de svenskar som har tillgång till bidraget inte väljer att utnyttja det. 20 procent av dem anser att de inte har tid, och 31 procent att de saknar tillräckligt med motivation. Frågan är också hur många av de som faktiskt nyttjar friskvårdsbidraget som förbättrar sin egen hälsa. Större andelen av de som använder sitt friskvårdsbidrag skulle förmodligen träna i lika stor utsträckning även utan det.

Det finns förstås ett värde i friskvårdsbidraget. Det handlar om employer branding – att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en personalförmån. Men vill man som arbetsgivare faktiskt förbättra hälsan hos sina anställda och minska framtida kostnader för ohälsa talar mycket för att det finns andra, mer effektiva, åtgärder.

Utöver friskvårdsbidraget kan man till exempel motivera sin personal och skapa utrymme för hälsofrämjande aktiviteter på eller i anslutning till arbetstiden. Det är viktigt att även ha personer som inte brukar intressera sig för sin egen hälsa i åtanke när man planerar sina åtgärder. Ett sätt kan vara att arbeta med initiativ för att öka vardagsmotionen. Ta ett promenadmöte, anordna en stegtävling eller inför temaveckor då alla ska promenera till eller från arbetet är några förslag. Det gäller att lägga aktiviteterna på en lagom nivå för att attrahera så många som möjligt.

Wellr arbetar efter ett koncept där vi börjar med att identifiera risker och riskpersoner/-grupper med hjälp av en digital hälsokontroll. Sedan tar systemet automatisk fram skräddarsydda åtgärder till individen utefter dennes riskområden och egen ambitionsnivå. Genom att arbeta över ett brett spektrum och täcka in många hälsoelement kan man förutom att öka den fysiska aktivitetsnivån även åstadkomma förändringar inom exempelvis kostvanor, rökvanor, stresshantering, ergonomi och arbetsmiljö.

Det finns också studier som tydligt visar på de ekonomiska fördelarna med att arbeta på detta sätt. En publikation från ISSA visar att för varje satsad krona får man 2 tillbaka och amerikanska studier pekar på att för varje investerad dollar kan man få så mycket som 4,6 tillbaka.

Har ni tips på hur ni har arbetat för att förbättra hälsotalen på er arbetsplats från ni gärna dela med er med oss på info@wellr.se!