Wellr Logga in

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Wellr AB

Aktieägarna i Wellr AB, org. nr. 556857-1995 kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober, 2021.

Kallelse till extra bolagsstämma Wellr AB

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail Förhandsröstningen, sk poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Wellr AB, Tégnergatan 51, 111 61 Stockholm (märk brevet ”extra bolagsstämma 2021”) eller per e-post till adressen anders.hamberg@wellr.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret skickas ut separat med denna kallelse. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 25 oktober 2021.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8522 aktier och 7523 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning
1. Val av ordförande och justerare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens förslag om nyemission av aktier
6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 7. Stämmans avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande och justerare vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att Anders Hamberg, eller den som styrelse utser vid hans förhinder, utses till ordförande. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Martin Forslund eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsperson.

Kallelse till extra bolagsstämma Wellr AB

Styrelsens förslag om nyemission (punkt 5)

Styrelsen föreslår att att stämman beslutar om en nyemission om 1363 – 2045 B- aktier i syfte att tillföra bolaget det extra kapital som en kraftigare tillväxt kräver.

Nyemissionen kommer öka bolagets aktiekapital med 11358,33 – 17041,67 kronor genom emission av 1363 – 2045 B-aktier, envar med ett kvotvärde av 8,333333 kronor. Emissionskursen är fastställd till 2935 SEK per aktie. Den del av emissionskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.

De nya B-aktierna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 31 mars 2022. De befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna, så kallad företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya B-aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya B-aktierna registrerats samt omfattas av hembudförbehåll samt företrädesrätt enligt bolagets bolagsordning. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 1363 – 2045 stycken, vid fulltecknad emission 10567 aktier.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erfoderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 6)

i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.
2. Emission får ske av sammanlagt antal aktier som motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.
3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt.

Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att stärka bolagets kapitalbas. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Stockholm, 11 oktober 2021

Kallelse till extra bolagsstämma Wellr AB

Wellr AB Styrelsen

Anmälan och formulär för förhandshandsröstning Wellr AB