Vilka ekonomiska effekter kan hälsoundersökningar skapa för ditt företag?

wellr-halsoundersokning_1826x1006_2cb226bf6b347aacf9dcb45f9caa17a1

Hälsoundersökningar är vanliga inom både primärvård och företagshälsovård, men nyttan av dem har ifrågasatts. Finns det något värde i dem alls? Svaret är ja. Om de görs på rätt sätt, och i kombination med andra åtgärder, kan de förbättra företagshälsan och skapa positiva ekonomiska effekter.

2014 gav Karolinska Institutet (KI) ut en rapport om hälsoundersökningar på arbetsplatsen. Den bygger på sammanställningar av 467 originalartiklar, och ger några viktiga lärdomar för företag som ska arbeta med hälsoundersökningar. Att utföra hälsoundersökningar som enda åtgärd, utan andra interventioner, rekommenderas till exempel inte. Ett annan insikt är att hälsoundersökningar ofta har ett lågt deltagarantal och att de som har sämre hälsa och arbetsförmåga inte nås av undersökningarna i lika stor utsträckning. Men det finns också flera fördelar – om undersökningarna görs på rätt sätt.

Så, hur ska ni arbeta med hälsoundersökningar på ert företag för att uppnå resultat? Det är viktigt att förstå att syftet bör vara att förändra levnadsvanor för att förebygga framtida ohälsa, snarare än att arbeta retroaktivt och försöka påverka effekter på hälsoutfall. Rapporten från KI visar även att hälsoundersökningar i kombination med andra insatser har en rad positiva effekter på både hälsobeteenden och sjukfrånvaro. En av de största fördelarna är arbetsgivarens möjlighet att skräddarsy åtgärder för specifika individer, arbetsgrupper eller problemområden som identifieras i hälsoundersökningarna. Företag som parallellt arbetar med hälsofrämjande budskap och information, uppmuntrar fysiska aktivitet och genomför anpassningar av arbetsmiljön kommer att se positiva effekter på hälsan hos medarbetarna.

Endast positiva ekonomiska effekter

De finns andra studier som har tittat på de ekonomiska effekterna av att göra hälsoundersökningar (HLU). Till exempel har nyttan i relation till kostnaderna som kommer med ohälsa (som sjukfrånvaro, produktivitetsförluster och sjukvårdskostnader) studerats. Resultaten visade att den ekonomiska nyttan per anställd och år låg mellan 93 och 695 dollar (US). Inga av studierna visade på några negativa ekonomiska effekter. Den ekonomiska nyttan stöds också i en tidigare publikation från ISSA som kommeit fram till att för varje satsad krona på företagshälsan får arbetsgivaren tillbaka två.

Så arbetar vi på Wellr med hälsoundersökningar

På Wellr har vi utgått från ovanstående fakta för att göra vår tjänst så effektiv som möjligt. I vår digitala hälsokontroll skapar vi en tydligt bild över riskområden och riskpersoner/grupper på ditt företag. Vi ökar medvetenheten kring situationen på både individ- och företagsnivå för att sedan skräddarsy åtgärder utifrån medarbetarnas hälsobehov och personliga förutsättningar. Du som arbetsgivare kan även använda Wellr för att sätta upp hälsofrämjande insatser i form av till exempel stegtävlingar eller utmaningar. För att möta utmaningen med att hälsoundersökningarnas svarsfrekvensen i regel är låg arbetar vi även aktivt med enkla påminnelser, gamificaions och användarvänlighet för att nå ut till, och motivera, en så stor del av medarbetarna som möjligt.

Rapporten från Karolinska kan du läsa i sin helhet här.