I Sverige slänger vi bort 3 miljarder kronor på oanvända gymkort!

lugn (kopia)

Det mest effektiva sättet att förbättra hälsan på arbetsplatsen är att förebygga ohälsa i ett tidigt skede istället för att rehabilitera. Friskvårdsbidraget är ett sätt för arbetsgivaren att arbeta förebyggande mot ohälsa utan att behöva betala skatt. Men är det verkligen effektivt?

Friskvård innebär åtgärder som stimulerar en person till att ta eget initiativ för att förbättra sin hälsa. I begreppet hälsa innefattas mycket mer än bara träning; det kan handla om att förbättra sina kostvanor, sömnmönster, förmågan att hantera stress eller att sluta röka. Många arbetsgivare anser att de har gjort tillräckligt när de väljer att ge ut ett generöst friskvårdsbidrag. Men undersökningar tyder på att nästan 40 procent av de svenskar som har tillgång till bidraget inte väljer att utnyttja det. 20 procent av dem anser att de inte har tid, och 31 procent att de saknar tillräckligt med motivation.

Det är främst gymkort som personer som nyttjar friskvårdsbidraget lägger pengarna på. Men hela 35 % av de gymkort som köps används inte och i Sverige slänger vi bort 3 miljarder kr varje år på oanvända gymkort. Något som till största del bekostas av arbetsgivaren.

Det finns förstås ett värde i friskvårdsbidraget. Det handlar om employer branding – att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en personalförmån. Men vill man som arbetsgivare faktiskt förbättra hälsan hos sina anställda och minska framtida kostnader för ohälsa talar mycket för att det finns andra, mer effektiva insatser.

Vårt löfte till våra kunder är enkelt – personal med bättre hälsa! Ett löfte vi hittills infriat.

I genomsnitt har de företag som använder Wellr ökat sin fysiska aktivitetsnivå med 10,5 %, 8 % tog sig ur riskgrupper för sjukskrivning och den genomsnittliga hälsan på företaget förbättrades med 4,5%. Resultaten är tydliga och visar vilken potential det finns att kunna jobba på rätt sätt med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i ett tidigt skede.

Så här jobbar vi på Wellr:

1. Digital hälsokontroll
Det första steget är att skapa en medvetenhet kring medarbetarnas hälsosituation. Alla anställda utför därför en digital hälsokontroll bestående av evidensbaserade frågor inom området hälsa och arbetsmiljö. Den digitala hälsokontrollen tar ca 15 min och när den är klar skapas en personliga hälsoprofil.

2. Individanpassade åtgärder
Direkt när den digitala hälsokontrollen är utförd tar Wellrs webb-robot fram specifikt anpassade åtgärdsplaner för att individen själv kunna arbeta med att förbättra sin egen hälsa. Webb-roboten tar hänsyn till behov, tidigare erfarenhet, ambitionsnivå och individens egna vilja. Åtgärderna kan bestå av allt från rökavvänjning, sömnskolor, kost-upplägg, träningsprogram, stresshantering och ergonomi mm. Om en person befinner sig i riskzon eller är i behov av en livsstilsförändring kommer Wellr automatiskt att styra åtgärderna i rätt riktning. Med Wellr får individen alla förutsättningar att förbättra sin egen hälsa.

3. Gamification
Med Wellr kan man ordna olika typer av virtuella hälsotävlingar och utmaningar, anta olika hälsomål, vinna olika prestationer och samla Wellr-poäng. Det medför ökad motivation och lockar till användning.

Företaget /organisationen

4. Statistik
Med Wellr kan kan företaget se hur de anställda mår i realtid. Det diffusa begreppet hälsa har genom Wellr blivit systematiskt och mätbart vilket möjliggör för företag att mäta hälsoutveckling över tid. Det är viktigt att ta reda på hur många som ligger i riskzonen för att bli sjuka inom en snar framtid. En sådan kartläggning gör att insatserna kan riktas där de behövs som mest och stärka svaga hälsoområden innan det gått för långt. Wellr mäter även arbetsmiljön hos de anställda och hjälper till att sätta upp hälsomål på företaget.

Utveckla
På Wellr får HR-avdelningen konkreta åtgärder att jobba med på organisationsnivå. De får hjälp med att sätta upp hälsomål och möjlighet att jobba systematisk och utveckla verksamheten utefter företagets egna förutsättningar.

Employer branding
En god företagskultur med hälsosamma medarbetare är konceptet för att bygga ett modernt företag. Den nya generationens anställda har krav på attraktiva arbetsplatser, där välbefinnande är den viktigaste faktorn. Med Wellr kan man på ett lustfyllt och effektivt sätt skapa nya traditioner som attraherar och behåller de bästa medarbetarna.