Vad är företagshälsovård?

derek-finch-zkrPU_1AwdU-unsplash-scaled_1826x1006_e97394d657aa2e17e73aaae5105cf0c8

Företagshälsovård är en form av expertresurs där det arbetar personer med kunskap inom olika områden som rör arbetsmiljö och hälsa. De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården har som uppgift att upptäcka, förebygga och minska riskerna i de anställdas arbetsmiljö. Det digitala hälsoverktyget Wellr fungerar som ett bra komplement till företagshälsovården genom att hjälpa varje medarbetare att skapa hållbara livsstilsförändringar.

Företagshälsovården är också viktig när det kommer till det reaktiva hälsoarbetet, när en medarbetare har blivit sjuk eller drabbats av ohälsa. Då kan företagshälsovården vara ett stöd både när det kommer till att lägga upp rehabiliteringsplaner samt identifiera hälsorisker i verksamheten.

Komplement till företagshälsovården

För att lyckas med det förebyggande hälsoarbetet inom organisationen krävs det ofta många olika insatser för att det ska vara effektivt. Wellr fungerar som ett bra komplement till företagshälsovården genom att anonymt komma ner på individnivå och påbörja det förebyggande hälsoarbetet tidigare, innan medarbetarna har visat tecken på ohälsa. Som medarbetare börjar du med att utföra Wellrs digitala hälsokontroll. Den består av ett antal frågor och formulär som är hämtade från forskningen på hälsa och livsstil. Efter kontrollen sammanställs en översiktlig hälsoprofil till alla medarbetare där det tydliggörs vilka hälsoområden som är mest utsatta och i behov av en förändring.

En individuell handlingsplan med digitala åtgärder

Det som gör Wellr unikt är att medarbetarna direkt efter den digitala hälsokontrollen kommer att få en digitala hälsoplaner som baseras på individuella behov och förutsättningar. Hälsoplanerna blir automatiskt genererade utifrån medarbetarens riskområden men också där medarbetaren själv har begärt extra hjälp och stöd. Wellr täcker in alla hälsoelementen så som mental hälsa och stress, ergonomi, alkohol, kost, smärta, alkohol, tobak, sömn och fysisk aktivitetsgrad.

Ersätter Wellr företagshälsovården?
Wellr är ett digitalt verktyg som fungerar bäst i kombination med en fungerande företagshälsovård. Vissa företag väljer att ersätta delar av företagshälsovården med Wellr, men generellt bör det ses som ett komplement för att effektivisera det förebyggande hälsoarbetet samt bygga en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Med Wellr får organisationen också en egen företagssida som visar hälsostatistik på gruppnivå. Utifrån statistiken är det sedan enkelt att lägga upp långsiktiga hälsomål och mäta förändringen över tid. Med Wellr kan man också hänvisa medarbetare som uppvisat tecken på ohälsa att uppsöka företagshälsovården och på så sätt effektivisera det befintliga hälsoarbetet. Wellr blir på ett sådant sätt en del i ert arbete för en digital företagshälsovård.

Fördelar med ett effektivt hälsoarbete

Forskning visar ett tydligt samband mellan anställdas hälsostatus och kostnader för arbetsgivaren. Anställda med dålig hälsa har både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket leder till ökade utgifter. Ett sätt att minska dessa kostnader är att främja hälsa genom att förbättra de anställdas levnadsvanor. Studier visar att en minskning i antalet riskbeteenden resulterar i minskad sjukfrånvaro med 1−2 procent och sjuknärvaron minskar med 2–9 procent, beroende på hur många levnadsvanor som förändras (Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, upplaga: 2.0).