Så bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Teamwork,Power,Successful,Meeting,Workplace,Concept

Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta med arbetsmiljön systematiskt och planerat. Det är du som ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten. Och nyckeln i arbetsmiljöarbetet är att jobba förebyggande – det gynnar alla.

Reglerna för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsgivare och ger möjlighet att upptäcka risker innan något hänt. Med hjälp av digitala tjänster går det att identifiera vad som är viktigt för medarbetarnas hälsa och vilka åtgärder som faktiskt ger resultat. Med Wellr kan ni till exempel utvärdera, riskbedöma och kontrollera arbetsmiljön, men även planera arbetsmiljöåret i sin helhet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter:

Undersök. Skapa rutiner för att undersöka arbetsmiljön genom att svara på dessa frågor: Vad ska ni undersöka, när ska det göras, och hur ska ni undersöka? Vilka ska göra det? Arbetsmiljöverket rekommenderar att man undersöker arbetsmiljön regelbundet (exempelvis en gång per år), men även vid förändringar. Med Wellr har ni som företag möjlighet att göra just det med hjälp av våra arbetsmiljötester. Med ett knapptryck kan ni skicka ut en ny undersökning, men även komplettera med ett så kallat pulstest om ni vill titta på något specifikt, som arbetsbelastningen just nu.

Utred ohälsa och olyckor. Har någon blivit sjuk av arbetet? Har det inträffat en olycka, eller har det nästan hänt något allvarligt? Först när ni förstår varför det hände kan ni undvika att det händer igen.

  • Låt någon på arbetsplatsen utreda vad som har hänt. Ni kan också ta hjälp av företagshälsovården.
  • Se till att flera personer är med i utredningen. Ni kan till exempel intervjua olika personer om det inträffade.
  • Beskriv vad som har hänt: Vad var arbetsuppgiften? Vem eller vilka var med? Var hände det? Vad hände? Vilken sjukdom eller skada blev det eller kunde ha blivit? Vad hände innan?
  • Analysera: Hur hade vi kunnat hindra att det hände? Vad kan vi göra så att det inte händer igen? Skriv en kort rapport. Informera alla på arbetsplatsen.
  • Utred direkt efter att någon har blivit sjuk, varit med om en olycka eller varit nära ett ett allvarligt tillbud.

Bedöm riskerna. Vad har ni sett när ni har undersökt och utrett arbetsmiljön? Finns det olika risker för kvinnor och män? Hur stora är riskerna, och vad kan de leda till? På Wellr använder vi oss till exempel av en förifylld arbetsmiljöhandbok som enkelt kan anpassas efter den egna verksamheten. I den finns det även blanketter för riskbedömning. Identifiera om riskerna är allvarliga genom att svara på frågorna: Hur troligt är det att någon blir sjuk eller skadas? Hur ofta kan det hända? Hur stor kan skadan bli? Bedöm alltid risker som ni upptäcker vid undersökningar eller på annat sätt. Glöm inte att utvärdera riskerna när ni ska ändra något, till exempel flytta till andra lokaler eller ändra arbetsuppgifter.

Åtgärda riskerna. Gör det så snabbt som möjligt, och börja alltid med de allvarligaste riskerna. Ibland behövs tillfälliga åtgärder innan ni kan göra den definitiva/planerade åtgärden. Åtgärderna är olika beroende på vilka risker ni har identifierat. Exempel på åtgärder kan vara att ge arbetstagarna mer varierade uppgifter, planera in tid för vila, dela arbetet på flera personer eller att satsa på mer utbildning. Tänk på att om flera belastande faktorer samverkar blir riskerna större.

Skriv en handlingsplan. Skriv alltid en handlingsplan för de risker som ni inte kan åtgärda direkt.

Kontrollera åtgärderna. Kontrollera att ni har utfört åtgärderna och att de har fungerat. Ibland leder en åtgärd till en ny risk. Då behöver ni undersöka och åtgärda även den nya risken. Utgå från handlingsplanen. Har ni åtgärdat riskerna? Ja: Har ni uppdaterat handlingsplanen? Ja, men det finns nya risker: Undersök de nya riskerna, bestäm hur de ska hanteras och uppdatera handlingsplanen. Nej: Ta reda på varför ni inte har åtgärdat dem och uppdatera handlingsplanen.