Lönsamt att erbjuda medarbetare digitala hälsokontroller

wellr_app_web

Det är vanligt att företag erbjuder sina medarbetare regelbundna medicinska hälsoundersökningar. Men den senaste tiden har de reaktiva undersökningarna diskuterats flitigt och börjat jämföras med proaktiva digitala hälsokontroller – som visat sig vara både effektiva och lönsamma.

Kostnaderna för ohälsa på svenska företag växer lavinartat och uppgår i dag till 350 miljarder kronor per år. Förutom enskilda personers lidande är ohälsa en stor bromskloss för företags lönsamhet. Anledningarna till de höga siffrorna beror på att de flesta företag arbetar reaktivt mot ohälsa; resurserna sätts in när problemen redan har uppstått.

Medicinska hälsoundersökningar kan hjälpa till att minska oro och till viss del även upptäcka befintliga hälsoproblem som till exempel högt kolesterolvärde eller sockervärden. De anställda får också referensvärden som de kan jämföra med framtida provtagningar. Men ur ett företagsperspektiv kommer inte reaktiva åtgärder att vara ekonomisk försvarbart i förhållande till hälsoeffekterna.

Det finns framförallt tre stora hälsoområden som står för merparten företags ohälsa i Sverige i dag: stress och psykosociala faktorer, smärta i kroppen (som ryggsmärta och smärta från leder) samt levnadsvanor (som fysisk aktivitet, alkohol- och tobaksvanor). Men det är i regel inte något som syns på företagens sjukskrivningstal. Medarbetarna som är drabbade av ovan är ofta kvar på arbetet – men presenterar sämre i form av nedsatt produktivitet, effektivitet och total arbetsförmåga. Det är alltså de parametrarna som företag kan ha ett verkligt värde av att mäta och förändra. Att som företag påstå man inte har några problem inom sin verksamhet på grund av låga sjukskrivningstal är med andra ord fel, och en förlegad föreställning.

En effektiv lösning som fler företag börjat att använda sig av istället för medicinska hälsoundersökningar är digitala hälsokontroller likt den som vi arbetar med på Wellr. Genom att inkludera till exempel levnadsvanor, stressnivåer och smärta i mätningen utvärderas just de parametrar som vi vet är orsaken till ohälsa på företag – vilket ger en tydlig och mer sanningsenlig bild.

Men den största fördelen med de här värdena är att företagen faktiskt kan arbeta för att förändra dem. Genom att till exempel förbättra och förändra riktlinjer gällande arbetsmiljö och stressrelaterade problem, öka kunskapen kring levnadsvanor samt inspirera och underlätta för medarbetarna att öka den fysiska aktivitetsnivån kan man med relativt små medel skapa stora förändringar på sikt.

Med den digitala hälsokontrollen kan man också titta på företagets gemensamma hälsostatus och styra de förebyggande åtgärderna till de områden där de behövs som mest. Kanske skiljer sig behoven mellan olika avdelningar eller arbetsuppgifter?

Arbetar man över längre tid med samma utvärdering kan trender och tendenser upptäckas i ett väldigt tidigt skede – en seger för alla inblandade.