Bästa tipsen för att förebygga stress på jobbet

nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash (1)

Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag. Att som arbetsgivare arbeta för minska och förebygga stress på arbetsplatsen är en viktig åtgärd för att undvika framtida sjukfrånvaro hos medarbetarna.

De flesta arbeten innebär en viss mängd stress, och stress är i grunden naturlig och helt ofarlig. Vi reagerar med en stressreaktion när vi står inför något som vi upplever som hotfullt eller där vi behöver extra kraft och energi. Men efteråt behöver kroppen återhämtning för att återställa balansen. Om stresspåslaget är återkommande och varar över lång tid utan återhämtning kan det leda till olika stressymptom, och risken att en medarbetare på lång sikt blir sjukskriven är stor.

Vad kan du som arbetsgivare göra?

En vanlig källa till stress hos medarbetarna är för höga krav eller för hög arbetsmängd. Så här går ni tillväga för att få bukt med problemet.

  1. Utvärdera arbetsmiljön

Genom att utvärdera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön får ni en tydlig bild över vilka områden som behöver åtgärdas. Om ni använder er av Wellr kan ni utöver arbetsmiljöundersökningen också utföra ett så kallat pulstest, som visar de anställdas aktuella arbetsbelastning, för att få en tydlig bild över riskerna i verksamheten.

  1. Ta fram en handlingsplan

När ni har utvärderat arbetsmiljön kan ni bedöma riskerna och gradera hur allvarliga de är. När ni sedan skriver er handlingsplan är det viktigt att tänka på att obalans och stress ofta uppstår genom att flera risker och belastande faktorer samverkar.

  1. Våga kommunicera

Arbetsplatser med tydlig och öppen kommunikation har de lägsta sjuktalen. Det är särskilt viktigt att våga kommunicera om bekymmer eller problem och låta medarbetarna vara delaktiga i företagets verksamhet och i förändringsarbetet.

  1. Kontrollera om åtgärderna har fungerat

Det är viktigt att utvärdera om förändringarna har lett till att situationen har blivit bättre. Med Wellr kan ni välja att göra om ett eller flera av testerna i arbetsmiljöundersökningen för att på så sätt få svar på om åtgärderna har varit tillräckliga eller om det behövs ytterligare förändringar. Uppdatera den ursprungliga handlingsplanen vid behov.

  1. Visa att ni prioriterar hälsa

Visa att ni är en organisation som prioriterar medarbetarnas välbefinnande. Ett sätt är att utbilda cheferna så att de är förespråkare för hälsa. En chef som tar hand om sig själv genom regelbundna pauser och motion, inte jobbar övertid samt undviker att mejla eller ringa personalen utanför arbetstid, blir ett viktigt föredöme och en så kallad friskfaktor på jobbet. Ett konkret tips kan vara att tidsinställa ett mail så att de skickas på måndag morgon istället för på fredag kväll. Att investera i hälsofrämjande lösningar likt Wellr ger också en tydlig signal till medarbetarna att deras välmående är något som prioriteras högt inom organisationen.