Så gör du en arbetsmiljöplan

Ledarskap 1 (kopia 2)

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar er på jobbet: från luft och ljud till arbetstempo och kontakt med kollegor. En bra arbetsmiljö gör arbetsplatsen både säker och trivsam – och den är ditt ansvar som arbetsgivare.

När du ska arbeta med arbetsmiljön behöver du jobba systematiskt och planerat. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter, och förutsättningar för dessa. Så här går du till väga, steg för steg:

1. Undersök arbetsmiljön
Skapa rutiner för att undersöka arbetsmiljön. Svara på dessa frågor: Vad, när och hur ska ni undersöka? Vilka ska göra det? Arbetsmiljöverket rekommenderar att man undersöker arbetsmiljön både regelbundet, exempelvis en gång per år, och vid förändringar. En bra rutin är att utföra tester inom hälsa och arbetsmiljö en gång om året fördelat på två testtillfällen, och att vissa mindre tester, exempelvis pulsmätningar, görs oftare.

2. Utred ohälsa och olyckor
Har någon blivit sjuk av arbetet? Har det inträffat en olycka, eller har det varit nära? Ni behöver utreda det som har hänt för att förstå varför det hände – först då kan ni undvika att det händer igen.

  • Låt någon på arbetsplatsen utreda det som har hänt. Ni kan också ta hjälp av företagshälsovården.
  • Se till att flera personer är med i utredningen. Ni kan till exempel intervjua olika personer om vad som har hänt.
  • Beskriv vad som har hänt: Vad var arbetsuppgiften? Vem eller vilka var med? Var hände det? Vad hände? Vilken sjukdom eller skada blev, eller kunde ha blivit följden? Vad hände innan?
  • Analysera: Hur hade vi kunnat hindra att det hände? Vad kan vi göra för att det inte ska hända igen? Skriv en kort rapport och informera alla på arbetsplatsen.

Utred direkt efter att någon har blivit sjuk, varit med om en olycka eller nästan varit med om ett allvarligt tillbud.

3. Bedöm riskerna
Vad har ni sett när ni har undersökt och utrett arbetsmiljön? Finns det olika risker för kvinnor och män? Hur stora är riskerna och vad kan de leda till? Bedöm alltid risker som ni upptäcker vid undersökningar eller på annat sätt. Bedöm också riskerna när ni ska ändra något, exempelvis flytta till andra lokaler eller ändra arbetsuppgifter.

4. Åtgärda riskerna
Ni måste åtgärda riskerna som ni har upptäckt. Gör det så snabbt som möjligt och börja alltid med de allvarligaste riskerna. Ibland behövs tillfälliga åtgärder innan ni kan göra den definitiva åtgärden. Åtgärderna är olika beroende på vilka risker ni har identifierat. Exempel på åtgärder kan vara att ge arbetstagarna mer varierade uppgifter, planera in tid för vila, dela arbetet på flera personer eller utbildning.

5. Skriv en handlingsplan
Skriv alltid en handlingsplan för de risker som ni inte kan åtgärda direkt. I arbetsmiljöhandboken på Wellr finns också utrymme för att skriva en handlingsplan.

6. Kontrollera åtgärderna
Ni behöver kontrollera att ni har genomfört åtgärderna, och att de har fungerat. Ibland leder en åtgärd till en ny risk. Då behöver ni undersöka och åtgärda även den nya risken. Utgå från handlingsplanen. Har ni åtgärdat riskerna? Ja: Uppdatera handlingsplanen. Ja, men det finns nya risker: Undersök de nya riskerna, bestäm hur de ska hanteras och uppdatera handlingsplanen. Nej: Ta reda på varför ni inte har åtgärdat dem och uppdatera handlingsplanen. Kontrollera att åtgärderna är utförda de datum som ni angett i handlingsplanen.

Texten är baserad på Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)