Åtgärder för både företaget och individen är nyckeln till att lyckas

b417d2eadec29e8faf9a113548eb5bcf

Kartlägga, åtgärda – och utvärdera. För att arbeta effektiv med hälsa och arbetsmiljö på företag arbetar Wellr med ett kretslopp i tre steg. Det är den modell som visat sig mest effektiv.

Steg 1: Kartlägga och analysera. För att kunna rikta åtgärder där de behövs som mest är det viktigt att ni först gör en nulägesanalys för att veta hur de anställda mår. Vi kallar det digital hälsokontroll eller nulägesanalys.

Steg 2: Planera och åtgärda. När ni vet var ni har era utmaningar gällande hälsa och arbetsmiljö är nästa steg att sätta upp en plan för hur detta ska åtgärdas. Den bör innehålla vilka insatser som ska sättas in och vilka målsättningar ni har.

Steg 3: Uppföljning och utvärdering. Att följa upp sina insatser visar både resultatet av arbetet och vilka åtgärder som varit mest framgångsrika.

Och det är just hälsoundersökningar i kombination med andra insatser som har starkast stöd vetenskapligt för att främja hälsa på arbetsplatser. Denna kombination har en rad positiva effekter på både hälsobeteenden och sjukfrånvaro.

En av de största fördelarna är att ni som arbetsgivare får möjlighet att skräddarsy åtgärder för specifika individer, arbetsgrupper eller problemområden som identifieras i hälsoundersökningarna. Företag som parallellt arbetar med hälsofrämjande budskap och information, uppmuntrar fysiska aktivitet och genomför anpassningar av arbetsmiljön kommer att se positiva effekter på hälsan hos medarbetarna. Syftet bör vara att förändra levnadsvanor för att förebygga framtida ohälsa, snarare än att arbeta reaktivt.

För att åtgärda brister i verksamheten är det också viktigt att göra det både på företags- och individnivå. Forskning visar att om ni vill göra stora skillnader måste åtgärderna bli tillgängliga även på individnivå. Individen måste bli medveten om sin situation, få de rätta verktygen för att göra en livsstilsförändring samt motivation och uppföljning. Individanpassade åtgärder kan bestå av allt ifrån KBT-terapi, kost-, viktminskningsprogram, program inom fysisk aktivitet, tobaksavvänjning och rehab inom smärta och skador. Dessa program behöver uppfylla tre kriterier för att nå ett effektivt resultat: De ska vara anpassade efter individens behov, ambitionsnivå och förutsättningar. På företagsnivå kan åtgärderna vara allt från ledarskapsutbildningar till att starta olika tävlingar för att främja den fysiska aktiviteten.