Användarvillkor

1. Inledning
Hej och välkommen till Wellr. Tjänsten som du är på väg att registrera dig på tillhandahålles av Wellr AB på uppdrag av din arbetsgivare.

I det här dokumentet kommer vi att kortfattat beskriva vad tjänsten är och hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vad är syftet med Wellr?
Wellr är en app och en webbsida framtagen av legitimerade terapeuter i syfte att hjälpa dig som medarbetare att bil medveten om, samt ha möjlighet att utveckla din egen hälsa. Vi vill också att arbetsplatsen ska få en tydlig aggregerad bild över vilka hälsoområden som är särskilt utsatta inom verksamheten.

I Wellr kan du utföra en digital hälsokontroll, som är baserad på forskning inom hälsa. När du har utfört kontrollen sammanställs en individuell hälsoprofil som baseras på svaren som du har angett. Utifrån dina svar kommer Wellr att ge förslag på hälsoplaner inom olika hälsoområden för att du ska kunna utveckla din egen hälsa. I Wellr kan du också tävla i olika hälsoutmaningar mot andra på företaget, eller bara utmana dig själv. Du får också tillgång till artiklar, hälsoprogram och övningar.

3. Behandling av personuppgifter
3.1 För att kunna tillhandahålla dig information om hur din hälsa utvecklas och vilka behov du har behöver vi ta del av den information som du laddar upp i appen. Du väljer helt själv om du vill ladda upp data i appen eller inte, och du väljer helt själv vilken data du väljer att ladda upp.

De uppgifter som du laddar upp i appen kommer vi att behandla i syfte att leverera en individuellt anpassad hälsoprofil och en hälsoplan till dig. Vilket är grunden i vårt åtagande gentemot dig i och med att du tecknar detta avtal. Att behandla dina personuppgifter är således nödvändigt för att vi ska kunna leverera vår del av avtalet.

Vi kommer inte dela information som kan härledas till dig till någon annan.

Vi sammanställer statistik med hänsyn till din arbetsgivares intresse att veta hur den allmänna hälsan hos dennes arbetstagare ser ut. Under förutsättning att minst 8 personer per urval från din arbetsplats har angett svar på frågorna i Appen kommer dina uppgifter användas för statistik kring hälsan på din arbetsplats, om du inte vill att dina uppgifter ska vara med i statistiken vi skickar till din arbetsgivare kan du stänga av den funktionen i appen under inställningar.

För att kunna utveckla våra tjänster på bästa sätt så samlar vi in data om hur du som användare använder appen. Vi gör det i syfte att kunna leverera en bättre tjänst till dig, något vi vill kunna göra för att du ska vilja fortsätta använda tjänsten. All data vi samlar in aggregeras och kan inte kopplas till dig personligen. Om du vill stänga av den här funktionen kan du göra det under inställningar inne i appen.

Om du har synpunkter på hur Wellr AB behandlar dina personuppgifter, om du vill klaga på något som vi gör eller i övrigt undrar hur vi arbetar med dataskydd så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@wellr.se.

Du har alltid rätt att klaga på hur vi behandlar dina uppgifter direkt till integritetsskyddsmyndigheten (IMY) https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

3.2 Särskilt om tävlingar
Då och då kommer det vara möjligt att delta i tävlingar i Appen. I vissa typer av tävlingar kommer ditt namn och dina aktiviteter att vara synliga för andra deltagare i tävlingen. Det finns också andra typer av tävlingar där du endast visar ditt namn men där dina aktiviteter är dolda för de andra deltagarna. Det framgår tydligt i tävlingsbeskrivningen som du kan läsa innan du väljer att delta i tävlingen, vad som kommer att vara synligt. Om du efter att du valt att gå med i en tävling ångrar dig och inte vill vara med kan du enkelt gå ur och avbryta din medverkan. Då kommer dina resultat att försvinna ur tävlingen. Då du har full kontroll över denna behandling så sker all behandling av dina uppgifter i samband med tävlingar med ditt samtycke.

4. Vilka är mina rättigheter som registrerad?
4.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan alltid kontakta oss och få tillgång till dessa personuppgifter i form av ett registerutdrag som anger ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, vart vi fått personuppgifterna från och huruvida det förekommer något automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna. Tänk på att om du begär tillgång så kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att personuppgifterna lämnas till rätt person.

4.2 Rätt till rättelse
Om personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att begära att få dem rättade. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du själv kommer att kunna ändra de flesta av dina personuppgifter direkt genom Mina sidor.

4.3 Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få dina sparade personuppgifter raderade. Tänk på att du själv kan radera alla dina sparade personuppgifter hos Wellr genom att gå in på Mina sidor och radera din profil. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran till radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dina personuppgifter raderas också automatiskt om du är inaktiv i tjänsten i mer än 6 månader.

4.4 Rätt till begränsning
Om du av någon anledning vill att vi ska begränsa behandlingen av dina uppgifter, DVS bevara dem utan att göra något annat med dem, istället för att radera dem enligt förra punkten så ber vi dig kontakta oss på: dataskydd@wellr.se

4.5 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt få tillgång till en digital sammanställning av de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss. Detta kan du få tillgång till genom att kontakta oss på: dataskydd@wellr.se

4.6.Rätt att göra invändningar
Du har alltid en rätt att invända mot att vi använder dina uppgifter för din arbetsgivares statistik. Invändningen behöver göras innan statistik sammanställs, eftersom det inte går att veta vilka uppgifter som kommer från dig i den färdigställda statistiken.

5. Gallring
Om du inte använt Appen under ett halvår kommer vi att skicka en notis till dig för att bekräfta huruvida du vill att vi raderar ditt konto eller inte. Om du inte går in i appen inom en månad från datumet då denna notis skickades kommer ditt konto att raderas och dina personuppgifter avidentifieras.

6. Användning av vår tjänst
Du får endast använda vår Tjänst i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig Tjänsten om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Du får t.ex inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Tjänsten utan att i förväg ha erhållit Wellr AB´s skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Webbplatsen till Användarens egen dator. Allt material i Tjänsten är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag.

Genom att använda vår Tjänst förvärvar du ingen immateriell äganderätt till vår Tjänst eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från vår Tjänst om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i Tjänsten.

Du förbinder dig att inte överföra något material till Tjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Du är själv är ansvarig för och skall ersätta Wellr AB för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Wellr AB till följd av din avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

I tjänsten förbjuder vi användningen av nedsättande eller kränkande uttryck, hotfulla meddelanden eller meddelanden av sexuell karaktär. Vi definierar nedsättande eller kränkande uttryck som ett direkt angrepp på människor baserat på: utseende, etnisk grupp, nationell bakgrund, funktionsnedsättning, religiös åskådning, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, allvarlig sjukdom, uttalanden om underlägsenhet, uttryck för motvilja, avsky eller avfärdande, svordomar och uppmaningar till uteslutande eller segregation. Vi har rätt att radera dessa uttalanden eller postade bilder och har även rätten att inaktivera ditt konto om du bryter mot dessa föreskrifter.

En del innehåll som inte tillhör Wellr AB visas i vår Tjänst. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lagar. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

Personer under 18 år äger inte rätt att använda Tjänsten. Den är inte avsedd för och får inte användas av barn.

I samband med din användning av Tjänsten kan vi skicka administrativa meddelanden och annan information till dig.

Tjänsten är tillgänglig på mobila enheter. Använd inte dessa på ett sådant sätt att de distraherar dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Tjänsten kan tilldelas dig av en administratör, till exempel din arbetsgivare eller utbildningsinstitution. Om tjänsten har tilldelats av en administratör kan din administratör kan ha behörighet att inaktivera ditt konto.

Wellr AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Wellr AB kommer att underrätta dig om ändringar i villkoren genom att anslå dessa på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt (t.ex. via e-post). En ny eller ändrad version av dessa villkor träder ikraft och gäller för all användning av tjänsten från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Inga ändringar kommer göras i villkoren som leder till mindre rättigheter och sämre dataskyddsläge för dig som användare. Genom att använda Tjänsten efter att du har blivit informerad om sådana ändringar, accepterar du dessa ändringar oavsett om du har granskat dessa eller ej.

Dessa villkor är endast avsedda för Tjänsten, och inte för andra webbsidor som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. Wellr AB eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra globala webbsidor eller andra informationskällor. Wellr AB är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och Wellr AB stödjer eller godkänner inte och är inte ansvariga eller skadeståndskyldiga för material på eller från sådana webbsidor eller informationskällor

7. Friskrivning avseende hälsoråd
Hälsobedömningar i tjänsterna bygger på allmängiltig och erkänd hälsoforskning men utgör inte någon precis vetenskap. Det är viktigt att du rådfrågar din läkare om du någon gång känner dig osäker på om rekommenderade åtgärder eller övningar passar med hänsyn till tidigare skada, sjukdom eller ditt allmänna hälsotillstånd. Avbryt alltid och sök medicinsk hjälp om du får fysiska besvär som du inte känner igen, exempelvis plötslig yrsel, nyuppkommen smärta, illamående, krampkänsla m.m.

Tjänsten är endast avsedda för friska vuxna personer. Tjänsterna är inte avsedda för personer med större hälsoproblem. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan en hälsoplan eller ett träningsprogram påbörjas.

Upplysningar och rekommendationerna  som lämnas av tjänsterna skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare. 

8. Eventuella kostnader
Som användare förbinder du dig att svara för sina egna kostnader för uppkoppling mot Tjänsterna, såsom telefonkostnader (inklusive kostnader för långväga samtal när det är tillämpligt), andra kostnader för anslutning till Internet, telefon- och datorutrustning samt tillämpliga skatter/moms.